logo
fot. Idalia Skalska © Stawy Milickie
REGULAMIN

 

Stawy Milickie są obszarem obejmującym ponad 7 tysięcy hektarów stawów hodowlanych, w których od prawie ośmiu wieków prowadzona jest gospodarka rybacka. Stawy Milickie sa również ścisłym rezerwatem przyrody chroniącym wyjątkowy ekosystem. Ze względu na prowadzoną hodowlę ryb oraz ochronę cennych walorów naturalnych część obszaru wyłączona jest z ruchu turystycznego. Wynika to regulacji prawnych z Usatwy o Rybactwie Śródlądowym oraz z Ustawy o Ochronie Środowiska.    

Dla turystów w Dolinie Baryczy przygotowano 1100 km szlaków, dzięki którym można sobodnie zwiedzać okolicę udając się na wycieczki piesze, rowerowe, konne lub spływ kajakiem. Podczas wędrówek po Dolinie Baryczy spotkać można szlabany i tablice informujące o zakazie wstępu na tereny szczególnie chronione, jedocześnie przy każdym szlabanie ulokowanym na terenach należących do Spółki Stawy Milickie znajduje się tablica z mapą z zaznaczonymi najbliższymi, dostępnymi trasami turystycznymi. Przestrzeganie zasad poruszania się po terenie Stawów Milickich jest bardzo ważne ze względu ochronę istniejącego ekosystemu.

Wstęp na teren rezerwatu jest możliwy, tylko po uzyskaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Stawów Milickich SA.

Procedura uzyskania zgody RDOŚ > http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/jak-zalatwic-sprawe

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji RDOŚ należy uzuskać zgodę Stawów Milickich na poruszanie się po terenach nalezących do Spółki. Pisemną prośbę wraz załączoną kopią decyzji RDOŚ należy przesłać do biura na adres: Stawy Milickie SA, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz lub mailem: biuro@stawymilickie.pl 

Zasady wstępu okreslone są w Regulaminie: 

 

 

Regulamin wstępu na tereny będące własnością Spółki Stawy Milickie S.A. położone na obszarze rezerwatu przyrody "Stawy Milickie" oraz na obszarze Natura2000.

 

§ 1

 1. Tereny położone na obszarze rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” oraz
  w obszarze Natura 2000 zwane dalej „Rezerwatem”, stanowiące własność prywatną i administrowane przez Spółkę Stawy Milickie S.A. udostępnia się zwiedzającym do celów naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, badawczych, dokumentacyjnych w sposób który nie wpłynie negatywnie na ochronę przyrodę.
 2. Osoby przebywające na terenie Rezerwatu obowiązane są stosować się do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U.
  z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) dotyczących rezerwatów przyrody
  i obszarów Natura 2000, do postanowień niniejszego regulaminu, a także do poleceń pracowników Spółki Stawy Milickie S.A., funkcjonariuszy Straży Rybackiej i Policji oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ).
 3. Osoby przebywając na terenie Rezerwatu zobowiązane są do pozostawienia
  w stanie nienaruszonym zasobów przyrodniczych i kulturowych Rezerwatu.

 

§ 2

 1. Ruch turystyczny w Rezerwacie dozwolony jest po istniejących szlakach turystycznych.
 2. Zabroniony jest ruch pieszy, konny oraz rowerowy poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi.
 3. Pozwolenie wstępu na tereny będące własnością Spółki Stawy Milickie S.A. znajdujące się w granicach rezerwatu przyrody „Stawy Milickie”, poza wytyczonymi szlakami turystycznymi podlega opłacie według aktualnego cennika (cennik zostanie wprowadzony uchwałą Prezesa Zarządu Spółki Stawy Milickie S.A.).
 4. Osoba, która uzyskała pozwolenie winna posiadać identyfikator (wzór
  w załączeniu).
 5. Uprawnionymi osobami do weryfikacji pozwoleń na wstęp są pracownicy Spółki Stawy Milickie S.A. legitymujący się dokumentem do tego upoważniającym (wzór legitymacji w załączeniu).
 6. Spółka Stawy Milickie S.A. może ograniczyć korzystanie ze szlaków turystycznych na czas odłowów (od września do grudnia). Informacja taka podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej (www.stawymilickie.pl) oraz w siedzibie Spółki.
 7. Połów ryb dozwolony jest w miejscach do tego przeznaczonych - łowiska komercyjne – informacja na stronie www.stawymilickie.pl.
 8. Zabroniona jest kąpiel w akwenach wodnych znajdujących się w obrębie terenów  hodowlanych.
 9. Ruch pojazdów na obszarze Rezerwatu jest zabroniony.
 10. Wstęp na tereny hodowlane bez zgody właściciela jest zabroniony.

 

§ 3

 1. Na terenie będącym własnością Spółki Stawy Milickie S.A. położonym
  w Rezerwacie zabronione są wszelkie działania, które prowadzą do zmian
  w krajobrazie lub w jego elementach, w szczególności zabrania się:
 1. chwytania i zabijania dziko występujących zwierząt,
 2. płoszenia zwierząt, zbierania i niszczenia jaj, postaci młodocianych,
 3. niszczenia nor, gniazd i legowisk i innych schronień zwierząt,
 4. niszczenia i zbierania okazów roślin i grzybów,
 5. zmieniania stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków,
 6. palenia ognisk i wyrobów tytoniowych,
 7. poławiania ryb i innych organizmów wodnych,
 8. wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną,
 9. wprowadzania gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 10. zaśmiecania i zanieczyszczenia gleby, wód oraz powietrza,
 11. niszczenia i uszkadzania zabytków kulturowych,
 12. umieszczania tablic, ogłoszeń, napisów reklamowych,
 13. usuwania i niszczenia infrastruktury turystycznej,
 14. wykonywania zdjęć i filmów dla celów komercyjnych bez zgody Spółki,
 15. prowadzenia badań naukowych bez zgody Spółki i RDOŚ-u we Wrocławiu,
 16. przebywania poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi,
 17. organizowania imprez turystycznych i sportowych lub innych grupowych zajęć komercyjnych bez zgody Spółki.

 

 

§ 4

Ważniejsze dane kontaktowe:

 1. Stawy Milickie S.A. w Rudzie Sułowskiej tel. 71/384-71-110, 71/383-24-82

 

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015